Belgisch advocatenkantoor

www.pureadvocaten.be

Nieuws

Diensten

Een kwalitatieve dienstverlening

VAN DER GUCHT ADVOCATEN is actief op diverse terreinen. Door het geven van een snelle service, een goed persoonlijk contact en het inleven in de specifieke problematiek, wordt getracht in te spelen op de specifieke behoeften van de cliënt. Door het directe optreden en het aansturen op een preventief beleid om geschillen te voorkomen, legt Van der Gucht & Partners zijn eigen klemtoon bij het oplossen van uw problemen.

Bestuursrecht

Administratief recht

Lokale besturen

Tuchtrecht

Ambtenarenrecht

Overheidsopdrachten

Onteigeningsrecht

Omgevingsrecht

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Verkeersrecht

Lichamelijke schade

Bouwrecht

Handels- en ondernemingsrecht

Commerciële contracten

Opstart en continuïteit van ondernemingen

Oprichting vennootschap en opstellen statuten

Overdracht aandelen

Ontbinding en vereffening

Overdracht handelsfonds

Intellectuele eigendomsrechten

Personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht

Echtscheiding
Familierechtelijke overeenkomsten

Jeugdrecht

Adoptie

Vereffening-verdeling nalatenschap

Fiscaliteit en vermogensplanning

Registratierechten, successierechten

Aangifte nalatenschap

Vermogensplanning

Schenkingen, testamenten, huwelijksclausules

 

Sportrecht

Doping

Fiscaal statuut van de sportbeoefenaar

Sponsoring

Transfers

(tucht)procedures

Contractenrecht

Opstellen contracten

Algemene voorwaarden

Conflictbemiddeling

Beëindiging – opzegging

Huurgeschillen

Sociaal recht

Arbeidsovereenkomsten- en reglementen

Ontslag

OCMW-dienstverlening

Bemiddeling

Bemiddeling in familiezaken en handelszaken door een erkend bemiddelaar

Algemene voorwaarden

 1. Toepassingsgebied – Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Van der Gucht Advocaten (VDG) onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, in welk geval de algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald. De cliënt wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden indien deze geen bezwaar heeft geuit (schriftelijk) binnen de tien dagen na de ontvangst ervan.
 2. Opdracht – Alle opdrachten worden naar best vermogen uitgevoerd door VDG. VDG heeft daarbij de mogelijkheid de opdrachten uit te besteden aan advocaten binnen en buiten het kantoor, waarbij onderhavige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing blijven. VDG is gerechtigd om in samenspraak met de cliënt bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, derden of andere deskundigen in te schakelen. VDG verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. VDG is geenszins aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten is aan de cliënt, aan derden of overmacht. De werkzaamheden van de advocaat worden uitgeoefend conform het Gerechtelijk Wetboek en de deontologische regels van de Orde van Advocaten.
 3. Medewerking van cliënt – De cliënt dient ongevraagd en onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken. Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het VDG vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. VDG is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.
 4. Provisie, honorarium en kosten – VDG rekent haar basiserelonen aan volgens uurtarieven of andere methoden, dewelke in overeenkomst met de cliënt zijn bepaald. Het tarief wordt mede vastgelegd op basis van de specialisatiegraad en de ervaring van de advocaat, het resultaat, het belang van de zaak, de hoogdringendheid of de specificiteit van de zaak. VDG kan aan de cliënt om betaling van één of meerdere provisies verzoeken. Na afhandeling van een opdracht zal de cliënt een eindafrekening ontvangen, dewelke een gedetailleerde omschrijving van het ereloon en de kantoorkosten omvat. De erelonen van gerechtsdeurwaarders alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de gerechtskosten, blijven ten laste van de cliënt gelegd.
 5. Betaling – VDG kan om één of meerdere provisies verzoeken, die worden afgerekend bij de eindstaat. Tijdens de behandeling van het dossier kunnen tussentijdse ereloonstaten worden opgesteld voor verrichte prestaties en gemaakte kosten. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de ereloonstaat of provisienota dient hij deze binnen de 20 kalenderdagen schriftelijk te protesteren. De door VDG toegezonden vorderingsstaat dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waaraan van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd is van 11 % per jaar vanaf datum van de vorderingsstaat. Bij gebrek aan betaling binnen de 30 dagen zal bij wijze van schadevergoeding het verschuldigde bedrag met 10 % verhoogd worden, met een minimum van 100 euro, als vergoeding voor alle invorderingskosten. VDG zal niet verplicht zijn verdere diensten te verlenen, vooraleer de vervallen vorderingsstaten vereffend werden.
 6. Intellectuele eigendomsrechten – Contracten, adviezen, opinies, schriftelijke stukken, conclusies en andere documenten uitgaand van VDG zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van VDG.
 7. Confidentialiteit – VDG verbindt zich ertoe elke opdracht te behandelen met de confidentialiteit voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en de deontologische regels van de Orde van Advocaten.
 8. Aansprakelijkheid – De aansprakelijkheid van VDG, onze vennoten, advocaten, bestuurders en medewerkers kan enkel worden ingeroepen op basis van schriftelijke correspondentie die door een vennoot is ondertekend en persoonlijk overhandigd of verzonden per koerier, gewone post, fax of email. Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dewelke een dekking voorziet tot 1.239.467,62 € per schadegeval (kosten van bijstand voor VDG inbegrepen). Voor de behandeling van een specifieke opdracht kan een hogere verzekeringsdekking worden afgesloten op verzoek van de cliënt mits het betalen van een bijkomende premie. Indien, om welke reden dan ook, er geen tussenkomst zou zijn vanwege onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van VDG, onze vennoten, advocaten, bestuurders en medewerkers beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door VDG verleende diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheidskwestie. VDG is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden of andere deskundigen, dewelke in samenspraak met de cliënt werden ingeschakeld.
 9. Beëindiging dossier –De cliënt en VDG kunnen ten allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan het feit dat gepresteerde diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed. De beëindiging van het dossier dient schriftelijk te gebeuren. Bij beëindiging van het dossier zullen alle relevante stukken gedurende een periode van 5 jaar door VDG bewaard blijven. Zodra deze periode is afgelopen behoudt VDG zich het recht voor om het dossier te vernietigen.
 10. Bevoegde rechter en rechtskeuze – Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het Arrondissement Gent bevoegd.
 11. De informatie in het kader van de Dienstenwet (W. 26.03.2010) – De bvba is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar Belgisch recht en is gevestigd te 9000 Gent, Voskenslaan 34-36. De bvba is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0 466 523 379 (RPR Gent). De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is in eerste rang verzekerd bij Amlin Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits en biedt een waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval. De beroepsregels en gedragscode voor advocaten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Orde van de Vlaamse balies (www.advocaat.be).

 

TARIEVEN

Pure Advocaten staat voor duidelijke en transparante afspraken.

1. Uurtarief

Pure Advocaten werkt in de regel op basis van een uurtarief. Het basisuurtarief bedraagt € 120 per uur (excl. 21% BTW) en wordt in principe toegepast op de zaken die niet in geld in waardeerbaar zijn.Dit uurtarief kan worden aangepast in onderling akkoord wanneer de zaak complex is, bij hoogdringendheid of wanneer een specialistische kennis vereist is. Het kan ook worden aangepast en verlaagd wanneer de advocaat belast met het dossier van oordeel is dat bijzondere criteria van toepassing zijn. Een aanpassing wordt schriftelijk bevestigd tussen de advocaat en de klant.

2. Degressief tarief

Voor zaken die in geld waardeerbaar zijn wordt een degressief tarief toegepast onder de vorm van een evenredig ereloon.Volgende tarieven worden daarbij gehanteerd:

Vanaf Tot %
0 5.000,00 15
5.000,01 50.000,00 10
50.000,01 150.000,00 8
150.000,01 5

Met een minimum van het uurtarief zoals bedoeld onder punt 1.

 

3. Abonnementen

Pure Advocaten zal voor de berekening van erelonen op basis van een abonnement specifieke afspraken maken.

 

4. Success fee

In bepaalde gevallen zal Pure Advocaten een success fee afspreken waarvan de berekeningswijze en voorwaarden zullen gebeuren in overleg met de klant.

 

5. De kosten

Dit omvat zowel de vaste als de algemene dossierkosten waaronder de briefwisseling, verplaatsingskosten edm.

 

Wat kunt u hierbij verwachten?

Wij leveren kwaliteit en efficiëntie. Pure Advocaten ziet erop toe dat elke aangerekende minuut kwalitatief werd ingevuld en dat in élk dossier de hoogste efficiëntie werd nagestreefd.

Pure Advocaten wordt ondersteund door een intern registratiesysteem dat prestaties en kosten automatisch registreert waardoor U op eenvoudig verzoek een overzicht van deze prestaties en kosten kunt bekomen van uw dossier.

Trouwe klanten kunnen overigens rekenen op inloggegevens met paswoord waardoor zij op ieder ogenblik op het beveiligd portaal de rechtstreekse toegang verkrijgen tot de eigen dossiers en de stand van zaken kunnen verifiëren. Dit kadert tevens binnen onze toekomstvisie waarin ecologie en efficiëntie een voorname plaats krijgen.

Stilaan maar zeker evolueert Pure Advocaten naar een paperless office.

 

Wat is hier niet bij inbegrepen?

 1. i) Vaste en variabele kantoorkosten
 • Forfaitaire en eenmalige dossierkost: € 60,00

Deze eenmalige kost de opstart van uw dossier, registratie van alle gegevens van het dossier en maakt onderdeel uit van de dekking in de vaste werkingskosten telefoon, fax, internet, toegang tot portaal en gebruik van de IT-infrastructuur, personeel, abonnementen vaktijdschriften, toestellen en hardware, verzekering beroepsaansprakelijkheid, belastingen en lasten, …

 • Variabele kosten (bijkomend drukwerk, verplaatsingskosten, …) conform volgens verbruik.
 1. ii) Voorgeschoten kosten

Voorgeschoten gerechts-, expertise – en gerechtsdeurwaarderkosten worden verrekend.